W ramach projektu Plan Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na rok 2016, podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, zostały wykonane następujące badania:

  • Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego z regionu łódzkiego. Bariery i potrzeby
  • System wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w województwie łódzki. Skuteczność i efektywność funkcjonowania rodzin wspierających i asystentów rodziny
  • Instytucje świadczące opiekę dla pełnoletnich osób niesamodzielnych na terenie województwa łódzkiego
  • Aktualizacja dokumentu „Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020"

Dodatkowo przygotowano:

  • Analizę sytuacji wewnątrzregionalnej w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa w województwie łódzkim na potrzeby właściwego profilowania interwencji podejmowanych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020
  • Prognozy ludności gmin województwa łódzkiego
  • Strukturę ludności w powiatach województwa łódzkiego