Starzenie się ludności województwa łódzkiego jest – obok depopulacji – najważniejszym procesem demograficznym kształtującym obraz regionu. Zjawisko to współwystępuje z dwoma innymi ważnymi zjawiskami demograficznymi: podwójnym starzeniem się i pojawianiem się obszarów peryferyjnych, które wskutek procesów depopulacyjnych, wywołanych głównie emigracją, odznaczają się szczególnie wysokim udziałem ludności starszej.

Powyższe zmiany demograficzne samoistnie narzucają konieczność szczególnie uważnego śledzenia zmian struktury ludności według wieku, a przede wszystkim skoncentrowania uwagi władz samorządowych szczebla regionalnego i lokalnego na potrzebach seniorów. Choć w ostatnim dziesięcioleciu prowadzono wiele badań zbiorowości seniorów zamieszkujących teren województwa łódzkiego, badania te miały albo ograniczony ilościowo i niereprezentatywny charakter, albo odnosiły się do specyficznych podzbiorowości (np. ludność terenów wiejskich), albo koncentrowały się na wąskich zagadnieniach. Stąd też pojawia się potrzeba przeprowadzenia dużego, reprezentatywnego badania seniorów zamieszkujących województwo łódzkie umożliwiającego przeprowadzenie diagnozy potrzeb tych osób.

Głównym celem badania pn. Potrzeby osób w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego, była identyfikacja i stworzenie typologii potrzeb osób w wieku senioralnym wraz ze sformułowaniem rekomendacji dla podmiotów realizujących politykę senioralną na terenie województwa łódzkiego.

Identyfikacja potrzeb została dokonana w oparciu o:

  • opis potrzeb mieszkańców w wieku 60+,
  • kategoryzację potrzeb w zależności od specyficznych cech mieszkańców regionu,

a ostatecznym efektem badania było sformułowanie zaleceń i rekomendacji dla podmiotów realizujących politykę senioralną na terenie województwa łódzkiego w zakresie zaspokajania potrzeb seniorów.

Raport Potrzeby osób w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego