W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VII: Pomoc techniczna, Działanie VII.1: Pomoc techniczna wspomagająca realizację RPO WŁ, Projekt Plan Realizacji Działań, Podprojektu pn. „Ekspertyzy/doradztwo, badania, analizy i publikacje związane z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego” zostały wykonane następujące badania:

  • Ekonomia społeczna w regionie łódzkim
  • Badanie jakości życia mieszkańców gmin regionu łódzkiego w świetle sprawności instytucjonalnej gmin
  • Badanie potrzeb i satysfakcji z wybranych usług skierowanych do rodzin z dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością w wieku 8-16 lat
  • Aktualizacja dokumentu „Plan przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim”